Partneři

  • Naši partneři
  • Naši partneři
Něco o nás Tisk

Společnost pro záchranu Babiččina údolí

Občanské sdružení Společnost pro záchranu Babiččina údolí vzniklo 28.května 1996. První valná hromada, na které bylo voleno představenstvo a dozorčí rada, se konala 21.6.1996 v prostorách Státních zámku Ratibořice. Přítomno bylo 25 členů Společnosti, představenstvo bylo 12 členné, dozorčí rada 3 členná. Předsedou Společnosti byl zvolen pan Ivan Češka, který tuto úlohu zastával až do roku 2008. Od té doby funkci předsedy SPZBÚ vždy na jeden rok zastává člen řádně zvoleného předsednictva: Jaromír Sodomka (rok 2009), Pavel Řehák (2010).

 

Cíl a poslání Společnosti pro záchranu Babiččina údolí:

-          sdružovat přátele Babiččina údolí (osoby fyzické i právnické), které mají zájem na obnově a záchraně Babiččina údolí jak po stránce ekologické, tak i kulturní a občanské

-          vytvářet koncepci oživení BÚ a jeho okolí a postupně ji realizovat

-          dbát na ochranu kulturních památek, usilovat o znovuosídlení Ratibořic a rozvíjet aktivity přispívající ke zlepšení celkového stavu BÚ

-          informovat své členy i veřejnost o stavu BÚ i o činnostech spolku, pořádat besedy, přednášky, výstavy, benefiční a jiné společenské akce

-          organizovat dobrovolnou práci v BÚ a jeho okolí

-          vyvíjet podnikatelské aktivity k zajištění potřebných prostředků pro činnost spolku

-          spolupracovat s orgány samosprávy,  státní správy i s dalšími organizacemi a spolky

-          vytvářet vztahy mezi občany i organizacemi, kteří žijí a působí v tomto regionu a všemi, kteří mají zájem o záchranu a obnovu Babiččina údolí

 

Jedním z cílů Společnosti pro záchranu Babiččina údolí bylo zachránit před zkázou chátrající budovy, které se v roce 1995 staly majetkem soukromé firmy Podzámčí, s.r.o.. Mezi tyto budovy, tvořící významnou součást historické zástavby Babiččina údolí  patřil například areál Panského dvora (tzv. Kavalierhaus), dále byt pod Ratejnou, kde žila rodina Panklova, Panský hostinec a další objekty. Poté, co budovy přešly do rukou soukromého majitele (Firma Podzámčí), nebyly nijak využívány ani spravovány, a proto postupně chátraly, některé se dostaly až do havarijního stavu. Společnost pro záchranu Babiččina údolí po mnoho let vyvíjela snahu změnit stav těchto kulturních památek a zachránit je před hrozící zkázou.  V roce 2004 byla na firmu Podzámčí, s.r.o. uvalena likvidace, na část objektů, které byly národní kulturní památkou, uplatnil  předkupní právo stát a  tak se památkově chráněné stavby opět dostaly do rukou státu. Od roku 2008 spadá oblast NKP Babiččino údolí pod správu Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Josefově.  V současné době se začíná s postupnými opravami zchátralých objektů – prvních oprav (nové střechy) se dočkal Kavalierhaus.

 

Aktivity Společnosti pro záchranu Babiččina údolí:

1. Brigády a úpravy v terénu, realizace projektů

-    sečení a úklid pozemků, výsadba nových stromů, průhledy na naučné stezce – probíhá

průběžně, ve spolupráci se Správou CHKO Broumovsko a  Agenturou ochrany přírody

a krajiny a dalšími partnery. Práce jsou zajišťovány částečně profesionálně, částečně

dobrovolnou prací.

-    zhotovení, částečné financování a umístění odpadkových košů (rok 1997 – 1998)

-    obnova lávky pod Žernovem – partnerský projekt (rok 2001)

-    vysazení „Lípy tisíciletí“ v lokalitě pod zámkem (rok 2002)

-    realizace grantu MŽP – „Úprava okolí naučné stezky a osvěta“ (rok 1999-2000)

-    realizace grantu VIA – „Oddechová zóna s dětským koutkem“ (rok 1999-2002)

-    realizace partnerského projektu SPZBÚ a žáků Speciální školy v České Skalici

údržba a úklid dětského koutku v Oddechové zóně v Ratibořicích (od roku 2002)

-   realizace projektu „Lavičky pro Babiččino údolí“ (rok 2005)

2. Podpora cestovního ruchu - vybudování nových naučných stezek

-    Stezka Jakuba Míly ( rok 2003)

-    Justynčina stezka (rok 2004)

 

3. Spolupráce při realizaci projektů jiných subjektů

-    např.projekt „Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí“, který

realizovalo Centrum rozvoje Česká Skalice (rok 2008 – 2010) - spolupráce při

zpracování Studie rozvoje šetrného cestovního ruchu  pro BÚ,  včetně návrhu na využití

budov v BÚ

 

4. Pořádání kulturních akcí

-    Umělecké Ratibořice 1998-2006

-    Kramaření 1996-2002

-    adventní a vánoční koncerty 1996-2005

-    pomoc při Jiřinkových slavnostech – chod minikavárny (rok 2001 – 2008)

-    benefiční akce (rok 1999 – 2000) ve prospěch Oddechové zóny v Ratibořicích

(rok 2001) ve prospěch obnovy Žernovské lávky

 

5. Realizace ekologických a osvětových projektů

-  Slavnost stromů – od roku 2003 dosud

-  Vlastivědná vycházka (rok 2001-2008)

-  Akce „Stromy volají o pomoc“- hrabání a likvidace napadeného kaštanového listí (od

roku 1999)

 

6. Informační činnost

-  vedení kroniky – k nahlédnutí v Regionálním informačním centru v České Skalici

-  články v českoskalickém zpravodaji, v regionálním tisku a na www stránkách

-  výstava v rámci akce „30 dní pro neziskový sektor“

-  vydávání výročních zpráv

-  účast v TV programech – např. v pořadu „Ta naše povaha česká“, nebo „Na vlastní oči“ –

v dílech, které byly věnovány problémům Ratibořic

-   besedy s občany o stavu a budoucnosti památek a přírody v Ratibořicích

 

7. Vydávání propagačních a informačních materiálů

- tři druhy leporel - Česká Skalice, Ratibořice, Náchodské pověsti

- průvodce k Justynčině naučné stezce

- průvodce ke stezce Jakuba Míly

- pohledy – zámek, mlýn, Staré Bělidlo

Vše je možné zakoupit v Regionálním informačním centru v České Skalici.

 

Činnost SPZBÚ je podporována dobrovolníky z řad jednotlivců i různými organizacemi. Již tradiční je spolupráce se žáky Základní a speciální školy v České Skalici, kteří mají patronát nad dětským koutkem (součástí oddechové zóny v Ratibořicích). Žáci se podílejí na pravidelném úklidu a údržbě dětského koutku. Dalšími pravidelnými spolupracovníky a partnery SPZBÚ jsou například Město Česká Skalice, Centrum rozvoje Česká Skalice, Správa státního zámku v Ratibořicích, Muzeum B.Němcové, UPM -Muzeum textilu, DDM BÁJO, středisko JUNÁK Česká Skalice, VOŠ stavební Náchod a mnozí další. Pomoc a podpora těchto dobrovolníků významně přispívá k vynikajícím celkovým výsledkům práce Společnosti pro záchranu Babiččina údolí.

 

Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, která o to požádá (osoby mladší 18ti let s písemným vyjádřením zákonného zástupce), která souhlasí se stanovami sdružení a jejíž přijetí bude schváleno předsednictvem sdružení.

 

Členství vzniká dnem schválení a registrací přihlášky předsednictvím sdružení a zaplacením ročního členského příspěvku.

 

Podrobnější informace jsou uvedeny ve stanovách Společnosti.

 

Další informace a propagační materiály vztahující se k České Skalici, Ratibořicím, Babiččině údolí, k turistickým trasám, naučným stezkám, cyklotrasám, možnostem ubytování a další turistické informace naleznete v Regionálním informačním centru v České Skalici nebo na www.centrumrozvoje.eu.

 

Kontaktní údaje:

Společnost pro záchranu Babiččina údolí

Maloskalická 47

552 03  Česká Skalice

tel.: 491 451 116 – Květa Ležovičová

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript